کلیدواژه‌ها = ذهنی
تحلیل هستی شناختی واقعیت‌های اعتباری

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 79-101

عبدالله فتحی؛ محمد فنایی اشکوری