کلیدواژه‌ها = تصمیم‌ناپذیری
بررسی برهان‌پذیریِ «نامتناهی بالفعل»

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 175-193

سید سعید میراحمدی؛ حمید پارسانیا؛ رحمان احترامی