کلیدواژه‌ها = اضافه اشراقی
بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه‌ی اتحاد آنها

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 129-150

اعظم سادات پیش بین؛ عباس جوارشکیان؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


تطور مسأله علم الهی به اشیاء در فلسفه اسلامی و مقایسه آراء متأخر با نصوص دینی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 141-167

ابراهیم رستمی؛ بهادر مهرکی