کلیدواژه‌ها = شوق اکید
بازخوانی حقیقت اراده الهی در پرتو نظریه سلطنت نفس در اندیشه محقق خویی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 123-140

محمدعلی اسماعیلی؛ سید محمد نقیب؛ حسن رضایی هفتادر