کلیدواژه‌ها = رجعت
برون‏ رفت حکمت متعالیه از چالش تبیین فلسفی احیای موتی

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، اردیبهشت 1397، صفحه 103-122

معصومه سادات سالک


چالش حکمت متعالیه در تبیین فلسفی رجعت

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، خرداد 1396، صفحه 91-112

معصومه سادات سالک


رجعت‌ در اهل تسنن (چالش‌ها و عوامل انکار)

دوره 3، شماره 4 - پیاپی 11 (زمستان 1395)، خرداد 1396، صفحه 113-132

خدامراد سلیمیان