نویسنده = رحیم دهقان
نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ تحلیل مستندات و پیامدها

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 151-173

علی روشن؛ رحیم دهقان


موضع اسلام در قبال گفت ‏وگوی میان‌دینی؛ انحصارگرایی در عین شمول‌گرایی

دوره 4، شماره 2 - پیاپی 13(تابستان 1396)، آبان 1396، صفحه 169-190

رحیم دهقان؛ عزالدین رضانژاد؛ علی قاسمی