نویسنده = محمد تقی یوسفی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیدایش کثرات از دیدگاه‌های فیلسوفان اسلامی و عرضه بر کتاب و سنّت

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، تابستان 1398، صفحه 103-122

محمد تقی یوسفی؛ مصطفی نقیبی جوشانی


2. نسبت نفس و مزاج در فلسفه اسلامی و فلسفه ذهن

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، بهار 1398، صفحه 173-191

منصور مهدوی؛ محمد تقی یوسفی


3. معاد جسمانی و تناسخ از دیدگاه آقاعلی حکیم

دوره 3، شماره 3 - پیاپی 10 (پاییز 1395)، زمستان 1395، صفحه 35-63

محمدتقی یوسفی