موضوعات = فلسفه اسلامی
تعداد مقالات: 76
76. بررسی و بازخوانی دلیلی از ابن‌سینا بر ابطال ماتریالیسم

دوره 1، شماره 1 - پیاپی 1(تابستان 1393)، تابستان 1393، صفحه 123-143

محمد رضاپور