نویسنده = علی عباسی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند تدوین و پذیرش نظریه نسبیت

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، بهار 1399، صفحه 109-127

رضیه برجیان؛ علی عباسی


2. تأملی در تناقضات حاصل از تحقق نامتناهی شیء بالفعل

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، بهار 1398، صفحه 9-34

محمد صادق کاویانی؛ علی عباسی؛ محمد رضاپور