سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

راهنمای اشتراک فصلنامه حکمت اسلامی

سرور گرامی؛

در صورت تمایل، برای اشتراک، اصل یا تصویر فیش بانکی را همراه با برگ اشتراک به نشانی یا صندوق پستی مندرج در صفحه نخست فصلنامه  ارسال نمایید.

بهای اشتراک : سالانه (4 شماره) با احتساب بخشی از هزینه پست: 000/180 ریال

شماره حساب: 0109485412002 ، بانک ملی ایران به نام انتشارات حکمت اسلامی

یادآوری:

  1. لطفاً هرگونه تغییر نشانی را اعلام فرمایید.
  2. در صورت افزایش بهای فصلنامه، بهای اشتراک افزوده خواهد شد.

 

برگ اشتراک فصلنامة حکمت اسلامی

 

نام و نام خانوادگی:............................. نام مشترک حقوقی: .......................................

میزان تحصیلات:....................... متقاضی شماره‌های: ............ تعداد هر شماره:........

شماره فیش بانکی:............................... به مبلغ:........................ ریال

نشانی:..............................................................................................................................

کد پستی:.................................... تلفن ثابت:......................... تلفن همراه:...................

 

تاریخ و امضاء