دوره و شماره: دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401) - شماره پیاپی 33، آبان 1401، صفحه 1-212 
تطوّر معنای حلول از فلسفه مشاء تا حکمت متعالی

صفحه 33-52

فاطمه رمضانی مقدم؛ علیرضا کهنسال؛ عباس جوارشکیان


حکایت ماهوی یا وجودی

صفحه 149-168

یوسف معزز؛ حسن معلمی