موضوعات = فلسفه علم
بازنمایی رویکردهای جریان‌های انحرافی به مفاهیم و آموزه‌های مهدوی با تأکید بر «تأویل و تطبیق»

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 33-56

محمد عللی فلاح علی آباد؛ عزالدین رضانژاد


علیه رویکرد جزیره‌ای به علوم

دوره 3، شماره 2 - پیاپی 9 (تابستان 1395) ویژه‌نامه فلسفه علوم انسانی، دی 1395، صفحه 63-80

علی منصوری