موضوعات = منطق
تطور برهان لم و إن از منطق به فلسفه اولی در کلام ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 9-22

عسکری سلیمانی امیری


چیستی قضیه طبیعیه

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 51-71

محمد کریمی


کاربرد قضایای شخصی در برهان و علوم برهانی

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 123-136

احمد محمدی پیرو


وجود رابط و وجود محمولی از نظر آقاعلی مدرس طهرانی و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 3 - پیاپی 10 (پاییز 1395)، اسفند 1395، صفحه 9-33

عسکری سلیمانی امیری