موضوعات = فلسفه اسلامی
دیدگاه علامه طباطبایی درباره اصالت وجود و سازگاری آن با نظریه حرکت جوهری

دوره 10، شماره4-پیاپی 39-زمستان 1402)، اردیبهشت 1403، صفحه 103-121

محمد جعفر جامه بزرگی


رابطۀ‌ «معلوم بالذات» و «معلوم بالعرض» نزد علامه طباطبایی

دوره 10، شماره4-پیاپی 39-زمستان 1402)، اردیبهشت 1403، صفحه 203-222

وحید آرزومندی


وحدت نفس در حکمت متعالیه و نسبت آن با وحدت هستی

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 69-90

مهدی سعادتمند


مفهوم و جایگاه پیوستگی جسم در نظریه ماده - صورت‌گرایی ابن‌‌سینا

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 91-111

حمیده مختاری


کدام گسست، کدام پیوست (تأملی در برهان فصل و وصل)

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 113-132

محمد مهدی کمالی؛ محمد هادی کمالی


نسبت‌سنجی قولِ به اصالت وجود با معقول ثانی بودن آن

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 133-149

حمید عاشوری؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو


تبیین و تحلیل تقدم و تأخر «بالحق» در اندیشه صدرالمتألهین

دوره 10، شماره3-پیاپی 38-پاییز 1402)، دی 1402، صفحه 191-209

روح الله حسینی


روش‌های کشف حقوق طبیعی موجودات

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 67-88

محمد حسین طالبی


روش‌شناسی کاربرد پیش‌فرض‌های طبیعیِ مسائل قوای نفس در علم‌النفس صدرایی

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 153-171

جواد پارسایی؛ محمد مهدی گرجیان؛ حسن عبدی


جایگاه اصل علیت در تبیین فعل الهی از نگاه صدرا و سازگاری آن با متون دینی

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 29-49

گلفام حسین گلفام حسین؛ محمد رضاپور


روش‌شناسی آیت الله مصباح یزدی در حکمت‌پژوهی با تأکید بر کتاب «آموزش فلسفه»

دوره 10، شماره1-پیاپی 36-بهار 1402)، خرداد 1402، صفحه 203-223

محمد علی محیطی اردکان


بررسی ادله تجرد علم به‌مثابه مانعی برای اثبات شعور همگانی موجودات در حکمت متعالیه

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 33-53

محمد علی محیطی اردکان؛ غلامرضا فیاضی


مزایای انحصاری برهان صدیقین علامه طباطبایی در اثبات وجود خدای متعال بدون تنگناها

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 137-150

عسکری سلیمانی امیری


کاربست روش تبیین در فلسفه سیاسی بر اساس نظریه وحدت در عین کثرت حکمت متعالیه

دوره 6، شماره1-پیاپی 20 (بهار 98)، مرداد 1398، صفحه 79-100

عباس گرائی؛ احمدحسین شریفی


رهیافتی تطبیقی به «حس‌گرایی سلفی» و «حس‌گرایی تجربی»

دوره 6، شماره1-پیاپی 20 (بهار 98)، مرداد 1398، صفحه 117-140

مصطفی عزیزی علویجه


توجیه پذیری معاد جسمانی صدرایی از دیدگاه امام خمینی و نقد شبهه تفکیک گرایی

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 35-56

محمدرضا ارشادی نیا


تحلیل هستی شناختی واقعیت‌های اعتباری

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 79-101

عبدالله فتحی؛ محمد فنایی اشکوری


بررسی انتقادی بازسازی های استدلال جرجانی بر بساطت مشتق

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 195-221

سید احمد حسینی سنگ چال


تبیین فلسفی تبدل ارض در حکمت اسلامی و تعامل با متون دینی

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 9-31

غلامعلی مقدم


تصادف داروینی و جهش ژنتیکی از نگاه فلسفه اسلامی

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 57-81

سید فخرالدین طباطبایی


بررسی ادله و اشکالات ترکیب اتحادی ماده و صورت (با تاکید بر حکمت صدرایی)

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 121-140

جواد پارسایی؛ سید محمد موسوی


اولی وشایع قید محمول وحل شبهه وجود ذهنی

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 141-159

محمدهادی رحمانی


ارادۀ آزاد؛ تقریر امروزین نظریۀ اختیار

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 185-202

محمد حسین زاده