کلیدواژه‌ها = جریان‏‌های فکری
موضع فارابی در جریان ترجمه

دوره 3، شماره 1 - پیاپی 8 (بهار 1395)، مرداد 1395، صفحه 117-138

داود احسانی؛ سیدعلی بطحائی