کلیدواژه‌ها = قاعدۀ ضرورت علی و معلولی
اختیار و ضرورت علّی ومعلولی

دوره 2، شماره 1 - پیاپی 4 (بهار 1394)، مهر 1394، صفحه 139-156

محمدهادی رحمانی