کلیدواژه‌ها = فلسفة سیاسی اسلامی
نظریه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، خرداد 1394، صفحه 91-111

مرتضی یوسفی راد