کلیدواژه‌ها = فلسفة سیاسی
تأملی انتقادی در باب تعبیر «فلسفه مضاف»؟! مطالعه موردی «فلسفه سیاست»

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، خرداد 1394، صفحه 47-90

محمد پزشکی


نظریه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی

دوره 1، شماره 3 - پیاپی 3 (زمستان 1393)، خرداد 1394، صفحه 91-111

مرتضی یوسفی راد