کلیدواژه‌ها = عقل اول
بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 157-179

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ محمدعلی وطن دوست


بررسی پیدایش کثرات از دیدگاه‌های فیلسوفان اسلامی و عرضه بر کتاب و سنّت

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 103-122

محمد تقی یوسفی؛ مصطفی نقیبی جوشانی