کلیدواژه‌ها = عقل فعال
مؤلّفه‌های ادراک عقلی در دو نظریه «انتزاع» و «اتحاد»

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 55-75

محمدمهدی گرجیان؛ رضا شاکری


بررسی پیدایش کثرات از دیدگاه‌های فیلسوفان اسلامی و عرضه بر کتاب و سنّت

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 103-122

محمد تقی یوسفی؛ مصطفی نقیبی جوشانی