کلیدواژه‌ها = فلسفه سیاست
روابط فلسفه حقوق و فلسفه سیاست

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 115-136

مرتضی رضائی