کلیدواژه‌ها = عروج آدم و معصیت تکوینی
بررسی تناقض‌نمای هبوط و عروج حضرت آدم از منظر عالمان مسلمان

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 135-154

مهدی(کورش) نجیبی