کلیدواژه‌ها = روح
نفس و بدن به‌مثابه «معنا و لفظ»

دوره 10، شماره2-پیاپی 37-تابستان 1402)، مهر 1402، صفحه 111-130

مصطفی عزیزی علویجه


برّرسی انتقادی رویکرد یووال نوح هراری به نظریۀ تکامل و لوازم آن

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 125-140

رضا حصاری؛ حسن معلمی؛ حسن عبدی