کلیدواژه‌ها = حکایت وجودی
حکایت ماهوی یا وجودی

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 149-168

یوسف معزز؛ حسن معلمی