کلیدواژه‌ها = زبان
نقد و بررسی ماهیت معنا در نظریه کاربردی معنای ویتگنشتاین با رویکرد اسلامی*

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 151-173

لیلا محسنیان؛ محمد صادق علی پور


ساحات معرفت‏‌شناختی زبان و سبک‏‌های زندگی در سنت غربی و اسلامی

دوره 3، شماره 2 - پیاپی 9 (تابستان 1395) ویژه‌نامه فلسفه علوم انسانی، دی 1395، صفحه 81-99

مهدی خبازی کناری؛ فرزاد بالو