کلیدواژه‌ها = حدوث زمانی عالم
بررسی برهان‌پذیریِ «نامتناهی بالفعل»

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 175-193

سید سعید میراحمدی؛ حمید پارسانیا؛ رحمان احترامی


بررسی سازگاری «امتناع نامتناهی بالفعل» با «امکان نامتناهی بودن زمان و حوادث گذشته»

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 119-133

سید سعید میراحمدی؛ حمید پارسانیا