کلیدواژه‌ها = مشاهده عن بُعدٍ
مؤلّفه‌های ادراک عقلی در دو نظریه «انتزاع» و «اتحاد»

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 55-75

محمدمهدی گرجیان؛ رضا شاکری