کلیدواژه‌ها = نسبی‌گرایی اخلاقی
تبیین نسبی‌گرایی اخلاقی لیزا و راهنمای آن در مقایسه با اطلاق گرایی در حکمت متعالیه

دوره 8، شماره2-پیاپی 29 بهار1400)، مهر 1400، صفحه 99-123

فاطمه حاجیلوئی؛ حسن عبدی؛ علیرضا آل بویه