کلیدواژه‌ها = منطق قانون‌گذاری در اسلام
ارزیابی تئوری "رؤیای رسولانه" از منظر فلسفه سیاسی

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 57-77

احمدرضا یزدانی مقدم