کلیدواژه‌ها = انفعال نفسانی
چیستی محاکات در میراث منطقی مسلمانان

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 181-203

محمد بختیاری؛ ابوالحسن بختیاری