کلیدواژه‌ها = تبیین فلسفی هیجان
تبیین هیجان از منظر روانشناسی و فلسفه اسلامی

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 9-50

مسعود آذربایجانی