کلیدواژه‌ها = علوم انسانی
نظریه انتخاب اختیاری متعالیه، نظریه ای در علوم انسانی برگرفته از حکمت متعالیه

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 135-156

مهدی جمالی؛ احمدحسین شریفی


فلسفه مضاف پیشین؛ بستر معرفتی تحول در علوم انسانی

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 167-192

مهدی عبدالهی


جایگاه و روش شناسی حکمت عملی از دیدگاه فارابی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 105-124

حسام الدین شریفی؛ منصوره برادران مظفری؛ حسن معلمی


پرسش‌های پژوهشی در منطق کلاسیک و ضرورت بازنگری آنها در علوم انسانی

دوره 4، شماره3 -پیاپی 14 (پاییز1396)، بهمن 1396، صفحه 133-15

احمدحسین شریفی