کلیدواژه‌ها = علامه مصباح
تأثیر دین بر فرآیند تولید علوم انسانی از دیدگاه علامه مصباح یزدی

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 79-101

رضا اسحقی؛ علی مصباح


وجود رابط معقولات ثانی فلسفی از منظرعلامه طباطبایی و علامه مصباح

دوره 7، شماره2-پیاپی 25 (تابستان99)، شهریور 1399، صفحه 141-161

یوسف معزز؛ محمد رضاپور