کلیدواژه‌ها = وحدت تشکیکی
سنجش مسائل حکمی در ساحت وحدت تشکیکی و وحدت شخصی

دوره 7، شماره1-پیاپی 24 (بهار 99)، خرداد 1399، صفحه 115-135

میثم زنجیرزن حسینی؛ سمیه ضیاء علی نسب پور