کلیدواژه‌ها = وحی
تبیین کیفیت نزول وحی در دیدگاه ملاصدرا و پاسخ به اشکالات

دوره 9، شماره2 -پیاپی 33-تابستان 1401)، آبان 1401، صفحه 113-131

مهدی منصوری؛ احمد واعظی


بیرونی بودن منشأ وحی برآیند حقیقت شناسی وحی در علوم عقلی

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 169-190

علی خراسانی؛ علی مدبر


جایگاه دلیل نقلی و شهود در نظام حکمت متعالیه؛ نقد و بررسی دیدگاه ها

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، اردیبهشت 1397، صفحه 9-31

حسن رضائی