کلیدواژه‌ها = صادر اول
بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی

دوره 8، شماره3-پیاپی 30 -پاییز1400)، دی 1400، صفحه 157-179

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ محمدعلی وطن دوست


بازخوانی رویکرد اندیشمندان شیعه به روایات نخستین مخلوق

دوره 7، شماره4-پیاپی 27 زمستان99)، اسفند 1399، صفحه 107-137

عبدالله میراحمدی؛ زهرا اسعدی سامانی


بررسی پیدایش کثرات از دیدگاه‌های فیلسوفان اسلامی و عرضه بر کتاب و سنّت

دوره 6، شماره2-پیاپی 21 (تابستان 98)، شهریور 1398، صفحه 103-122

محمد تقی یوسفی؛ مصطفی نقیبی جوشانی