کلیدواژه‌ها = علم حصولی
تعداد مقالات: 4
1. بازخوانی دیدگاه صدرالمتألهین درباره ادراک حسی

دوره 8، شماره1-پیاپی 28 بهار1400)، تابستان 1400، صفحه 39-60

حبیب الله خالقی؛ عباس شیخ شعاعی


3. علم حضوری فطری به خدا از منظر عقل و نقل

دوره 4، شماره 2 - پیاپی 13(تابستان 1396)، پاییز 1396، صفحه 9-37

احمد ابوترابی


4. بازگشت علوم حصولی به حضوری و حل مسئله صدق

دوره 3، شماره 1 - پیاپی 8 (بهار 1395)، تابستان 1395، صفحه 53-74

محمد سربخشی