کلیدواژه‌ها = تسلسل
بررسی برهان‌پذیریِ «نامتناهی بالفعل»

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 175-193

سید سعید میراحمدی؛ حمید پارسانیا؛ رحمان احترامی


خفری و براهین خداشناسی

دوره 5، شماره2- پیاپی 17 (تابستان 97)، دی 1397، صفحه 9-28

احمد بهشتی