کلیدواژه‌ها = تعریف زیبایی
اصول زیبایی در فلسفۀ ابن‏ سینا

دوره 6، شماره3-پیاپی 22 (پاییز 98)، بهمن 1398، صفحه 101-118

محمدهانی جعفریان