کلیدواژه‌ها = حسن فاعلی
بررسی صعوبت حسن فاعلی در فعل اخلاقی

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 155-173

سیدمرتضی هنرمند؛ جمال سروش؛ احسان ترکاشوند