کلیدواژه‌ها = ماده اولی
تصحیح و تعلیق نسخه خطی «رسالة فی نفی الهیولی» تألیف سید ماجد حسینی

دوره 6، شماره1-پیاپی 20 (بهار 98)، مرداد 1398، صفحه 185-210

حبیب الله دانش شهرکی؛ ابوالفضل نظری