کلیدواژه‌ها = معقول اول
بازنگری در تعریف و تقسیم معقولات

دوره 7، شماره3-پیاپی 26 (پاییز99)، دی 1399، صفحه 51-72

محمد سربخشی


وجود مقعول اول یا ثانی، بر اساس دیدگاه استاد فیاضی

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 127-145

مهدی جمالی