کلیدواژه‌ها = نامتناهی بالفعل
بررسی برهان‌پذیریِ «نامتناهی بالفعل»

دوره 9، شماره3-پیاپی 34-پاییز 1401)، بهمن 1401، صفحه 175-193

سید سعید میراحمدی؛ حمید پارسانیا؛ رحمان احترامی


بررسی سازگاری «امتناع نامتناهی بالفعل» با «امکان نامتناهی بودن زمان و حوادث گذشته»

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 119-133

سید سعید میراحمدی؛ حمید پارسانیا


تأملی در تناقضات حاصل از تحقق نامتناهی شیء بالفعل

دوره 5، شماره4- پیاپی 19 (زمستان 97)، خرداد 1398، صفحه 9-34

محمد صادق کاویانی؛ علی عباسی؛ محمد رضاپور