کلیدواژه‌ها = علت بالفعل
نقش برهان (علت تامه بالفعل ) در ضرورت عِلّی

دوره 5، شماره3- پیاپی 18 (پاییز 97)، اسفند 1397، صفحه 105-119

مصطفی میرزایی؛ داود حیدری