کلیدواژه‌ها = ویژگی های حقوق طبیعی بشر
حقوق طبیعی بشر (اشتراکات و امتیازات)

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 199-221

محمد حسین طالبی