کلیدواژه‌ها = فلسفه حقوق
روابط فلسفه حقوق و فلسفه سیاست

دوره 9، شماره4-پیاپی 35- زمستان 1401)، اسفند 1401، صفحه 115-136

مرتضی رضائی


هویت متقابل فلسفه حقوق اسلامی و فلسفه حقوق مدرن

دوره 6، شماره4-پیاپی 23 (زمستان 98)، خرداد 1399، صفحه 175-200

رضا آذریان؛ احمد واعظی؛ حمید پارسانیا


بازپژوهی مفهوم قانون در حقوق مدرن با تاکید بر مکتب پوزیتیویسم حقوقی

دوره 5، شماره1-پیاپی 16 (بهار 97)، شهریور 1397، صفحه 79-104

رضا احسانی؛ هادی طحان نظیف