کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناختی حکمت متعالیه
سنجش شناخت در محتوای موسیقی در نظام معرفت‌شناسی حکمت متعالیه

دوره 4، شماره4 -پیاپی 15 (زمستان1396)، اردیبهشت 1397، صفحه 123-149

حسین شایسته؛ عبدالحسین خسروپناه