کلیدواژه‌ها = آغازمندی زمان
بررسی سازگاری «امتناع نامتناهی بالفعل» با «امکان نامتناهی بودن زمان و حوادث گذشته»

دوره 9، شماره1 -پیاپی 32-بهار 1401)، تیر 1401، صفحه 119-133

سید سعید میراحمدی؛ حمید پارسانیا


امکان و تبیین آغازمندی زمانی عالم با قرائتی جدید از نظریه حدوث دهری

دوره 4، شماره 2 - پیاپی 13(تابستان 1396)، آبان 1396، صفحه 97-124

محمد صادق کاویانی؛ غلامرضا فیاضی