کلیدواژه‌ها = عالم ذر
نقد و بررسی دیدگاه شیخ مفید در باره انگاره مادیت عالم آفرینش

دوره 8، شماره4-پیاپی 31-زمستان 1400)، اسفند 1400، صفحه 33-55

مهدی(کورش) نجیبی


علم حضوری فطری به خدا از منظر عقل و نقل

دوره 4، شماره 2 - پیاپی 13(تابستان 1396)، آبان 1396، صفحه 9-37

احمد ابوترابی