کلیدواژه‌ها = فلسفه علوم اجتماعی
حکمت صدرایی: الگوی فلسفی علم سیاست

دوره 3، شماره 3 - پیاپی 10 (پاییز 1395)، اسفند 1395، صفحه 111-130

محمد پزشکی